Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

กลับหน้าแรก หน้าแรก คุณธรรมงามเด่น   มุ่งเน้นวิชาการ   พื้นฐานประชาธิปไตย   ห่างไกลยาเสพติด   เศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่ชุมชน ดาวน์โหลด

  เกี่ยวกับโรงเรียน
  ประวัติโรงเรียน
  ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
  สีประจำโรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  อาคาร สถานที่
  วิสัยทัศน์ ปรัชญา คำขวัญ
  คณะผู้บริหาร
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  บุคลากร
  ปฏิทินการปฏิบัติงาน
  ติดต่อโรงเรียน

   สื่อการเรียนการสอน
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษาฯ
  สุขศึกษาฯ
  ศิลปะ
  การงานอาชีพฯ
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  บทเรียนแท็บเล็ต ป.1
  บทเรียนแท็บเล็ต ป.2
  บทเรียนแท็บเล็ต ม.1
  รายการโทรทัศน์ครู

   ผลงานครูและนักเรียน
  วิจัยในชั้นเรียน
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  คนเก่งของเรา
  เว็บไซต์ครู

  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
  อุทยานนกน้ำทะเลน้อย
  เครื่องปั้นดินเผาสะทิ้งหม้อ


 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

  1.คุณสมบัติ
  1.1 อายุ 4 ปี เกิดปี พ.ศ.2558
  1.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

  2. การรับสมัคร
  2.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 7 - 18 มกราคม 2562 (ห้องธุรการ ชั้น 2 ในเวลาราชการ)
  2.2 เอกสารประกอบการสมัคร
     - รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
     - สุติบัตรนักเรียนฉบับจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ
     - ทะเบียนบ้านนักเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
      - สำเนาทะเบียนบ้านทั้งของบิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง 2 ฉบับ
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง 2 ฉบับ

  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก วันที่ 23 มกราคม 2562

  4. วันคัดเลือก (โดยสัมภาษณ์ผู้ปกครอง) 26-27 ม.ค,2-3 ก.พ.2562

  5. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 8 กุมภาพันธ์ 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนเทศบาล ๒(บ้านหาดใหญ่) โทร.074252324 ภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน


 ข่าวสาร

 


 สาระน่ารู้
 

 


   ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสาวศุภราภรณ์ ปางนิติคณากร

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
  เทศบาลนครหาดใหญ่
  ร.ร.เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
  ร.ร.เทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
  ร.ร.เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
  ร.ร.เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
  ร.ร.เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

   หน่วยงานทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่
13 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074252324

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ติดต่อ นายชำนาญ ธนานุกิจ โทร.0815403388 email: chamnan_th@hotmail.com